logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Słownik pojęć

Słownik pojęć związanych z ubezpieczeniami

A B C D E F G H I J K Ł L M N O P R S Ś S T U W Z

A

Amortyzacja części

Amortyzacja części- pomniejszanie wartości części samochodowych w wyniku ich eksploatacji i zużycia. Zwyczajowo wyrażany w procentach stopień zużycia części pojazdów.

Antyki

Antyki – przedmioty o wysokiej wartości historycznej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, które w momencie zawarcia ubezpieczenia mają ponad 100 lat.

ASO

ASO – Autoryzowany Warsztat Obsługi danej marki.

Atak komputerowy

Atak komputerowy- działanie mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu (również zdalnego) do danych elektronicznych, oprogramowania czy urządzeń elektronicznych. Są to również ataki typu DoS (Denial of Service) lub działanie złośliwego oprogramowania.

Atak terrorystyczny

Atak terrorystyczny – przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne czynione z zamiarem zastraszenia dla osiągnięcia celów ideologicznych, politycznych bądź społecznych.

Awaria

Awaria – nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie sprzętu lub urządzenia wywołane uszkodzeniami zarówno mechanicznymi jak i elektrycznymi, elektronicznymi czy hydraulicznymi.

B

Bagaż

Bagaż – osobiste rzeczy lub przedmioty podróżne, a także przewożone w bagażniku zewnętrznym oraz wypożyczone/użyczone, znajdujące się poza miejscem zamieszkania.

Beneficjent

Beneficjent – to osoba lub podmiot, który ma prawo do otrzymania świadczenia finansowego lub korzyści w przypadku zaistnienia określonego ryzyka lub zdarzenia objętego umową ubezpieczeniową. Jest to osoba, na której korzyść zostaje zawarta umowa ubezpieczeniowa.

BLS

BLS– Bezpośrednia Likwidacja Szkód- program naprawy pojazdu po szkodzie lub wypłaty należnego odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym poszkodowany miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, z pominięciem firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

Budowa

Budowa – proces wznoszenia nowego budynku lub remontu, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, rozbudowy istniejącego.

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy– oddzielna konstrukcja przeznaczona do celów innych niż mieszkaniowe, trwale związana z gruntem, wydzielona za pomocą przegród budowlanych wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi i elementami wykończenia stanowiącymi całość techniczną i użytkową.

C

Choroba przewlekła

Choroba przewlekła – długotrwały lub nieuleczalny stan chorobowy wymagający leczenia w sposób stały lub okresowy w trakcie którego mogą występować okresy zaostrzenia dolegliwości lub ich ustąpienie.

Czyste straty finansowe

Czyste straty finansowe – uszczerbki majątkowe niebędące szkodami na osobie lub w mieniu.

Za czystą stratę finansowąuznaje się szkodę zaistniałą na skutek:

 • wadliwości produktu wytworzonego poprzez trwałe połączenie lub zmieszanie z innymi rzeczami,
 • wadliwości będąca efektem dalszego przetwarzania/obróbki produktu,
 • demontaż, odinstalowanie, usunięcie, odsłonięcie wadliwej rzeczy, w tym poniesienie kosztów jego przywrócenia bez wad;
 • wadliwego opakowania lub umieszczenia wadliwej etykiety na rzeczy osób trzecich;
 • wadliwości produktu osoby trzeciej wytworzonych lub poddawanych obróbce przy pomocy maszyn, urządzeń lub ich części wprowadzonych do obrotu, naprawianych, serwisowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego;
 • konieczności wycofania z rynku produktu.

D

Dom

Dom – budynek mieszkalny stale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowalnych posiadający wbudowane instalacje, urządzenia techniczne oraz elementy wykończenia będące całością zarówno techniczną jak i użytkową. Dom może być samodzielny lub być częścią wydzieloną z budynku bliźniaczego lub szeregowego.

Dom w budowie

Dom w budowie – budynek, który jest w trakcie konstrukcji, remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji. Jest to etap, w którym budowa nie została jeszcze ukończona, a budynek nie jest jeszcze gotowy do zamieszkania.

Domek letniskowy

Domek letniskowy – trwale związany z gruntem budynek wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowalnych, znajdujący się na terenie różnego rodzaju działki rekreacyjnej, posiadający wbudowane instalacje, urządzenia techniczne oraz elementy wykończenia będące całością zarówno techniczną jak i użytkową. Domek letniskowy służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.

Dzieła sztuki

Dzieła sztuki – wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się walorami estetycznym. Dziełami sztuki są:

 • oryginalne dzieła plastyczne, rzemieślnicze oraz sztuki użytkowej,
 • kolekcje będące skatalogowanymi zbiorami przedmiotów uporządkowanych według koncepcji   kolekcjonera,
 • skatalogowane numizmaty i pamiątki historyczne,
 • wytwory techniki, urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
 • skatalogowane zbiory biblioteczne,
 • wytwory sztuki ludowej i rękodzieła,
 • przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne oraz działalność wybitnych osób lub instytucji.

E

Ekspertyza szkodowa

Ekspertyza szkodowa – Ocena dokonana przez eksperta ubezpieczyciela w celu określenia rozmiaru szkód i ustalenia odszkodowania.

Eurotax

Eurotax – Innowacyjna platforma komputerowa opracowana przez Autovista Polska sp. z o.o. służy do określania cen rynkowych pojazdów.

F

FLEXA

FLEXA – Zbiór podstawowych zagrożeń obejmujący ryzyko wystąpienia pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna oraz upadku statku powietrznego.

Franszyza integralna

Franszyza integralna – kwota powyżej której Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za szkodę.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna –  innymi słowy udział własny, czyli suma ustalona w umowie ubezpieczenia jaką ubezpieczyciel zredukuje wypłacone odszkodowanie w razie zaistnienia szkody. Franszyza może być zarówno kwotowa jak i procentowa.

G

Grupa Ubezpieczeniowa

Grupa Ubezpieczeniowa – Zgromadzenie osób ubezpieczonych, które korzystają z podobnego rodzaju ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia zdrowotne lub ubezpieczenia grupowe w miejscu pracy.

Gwarancja Ubezpieczeniowa

Gwarancja Ubezpieczeniowa – zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia określonych strat finansowych lub szkód, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Więcej o gwarancjach dowiesz się tutaj. (link to podstrony „dla firmy> gwarancje ubezpieczeniowe”

Gwarancja Wypłaty

Gwarancja Wypłaty – Rodzaj ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy w określonym czasie, niezależnie od innych zdarzeń.

H

Hospitalizacja

Hospitalizacja – To moment, gdy osoba ubezpieczona potrzebuje leczenia w szpitalu.

Huragan

Huragan – To skrajne zjawisko atmosferyczne charakteryzujące się ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Jeśli do niego dojdzie, ubezpieczenie mienia może pokryć powstałe szkody.

I

Incydent ubezpieczeniowy

Incydent ubezpieczeniowy: Zdarzenie lub okoliczność, która może prowadzić do zgłoszenia szkody w ramach ubezpieczenia.

Indeksacja

Indeksacja: Praktyka związana z dostosowywaniem sumy ubezpieczenia lub składki do inflacji lub innych wskaźników ekonomicznych.

Inflacja

Inflacja: Ogólny wzrost cen w gospodarce, który może wpływać na wartość ubezpieczenia lub składki.

J

JDG – Jednoosobowa działalność gospodarcza

JDG – Jednoosobowa działalność gospodarcza – to forma prowadzenia działalności biznesowej, w której przedsiębiorca jest jedynym właścicielem i zarządcą firmy, odpowiadającym osobiście za jej działania i zobowiązania.

K

Kabotaż

Kabotaż – dopuszczony przepisami prawa przewóz wykonywany przez uprawnionego przewoźnika pojazdem zarejestrowanym w innym państwie aniżeli wykonywany przewóz. Jest to również wykonywane przewozu przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie państwa innego niż wykonywana usługa.

Karencja

Karencja – (okres wyczekiwania) to okres czasu między momentem nawiązania umowy ubezpieczeniowej a rozpoczęciem obowiązku ubezpieczyciela do pokrycia ewentualnych strat lub szkód.  Z karencją najczęściej spotykamy się w ubezpieczeniu zdrowotnym lub na życie, gdzie karencja może obejmować okres, w którym ubezpieczony nie ma prawa do pewnych świadczeń po nawiązaniu umowy.

Karta EKUZ

Karta EKUZ – (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to dokument, który umożliwia osobom z państw Unii Europejskiej dostęp do opieki zdrowotnej w innych krajach członkowskich na tych samych warunkach, co obywatelom danego kraju, na zasadzie wzajemności. Jest to częściowa forma ochrony zdrowotnej dla podróżujących lub pracujących za granicą w państwach należących do Unii Europejskiej. Więcej o ubezpieczeniach podróżnych dowiesz się tutaj. (link to podstrony „dla ciebie> podróż”

Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana – sytuacja, w której dochodzi do poważnych i nieprzewidywalnych szkód w trakcie budowy lub remontu budynku. Może to być spowodowana między innymi błędami w projektowaniu, wadliwym wykonaniem prac, awarią konstrukcyjną, bądź działaniem sił przyrody.

Klauzula

Klauzula – to specjalne postanowienie lub warunki dodatkowe do umowy ubezpieczeniowej, które precyzują szczególne aspekty pokrycia, zabezpieczenia lub zastosowania polisy.

Klient

Klient – Osoba fizyczna, która zawiera umowę ubezpieczenia (Ubezpieczający)

Koasekuracja

Koasekuracja – to sytuacja, w której ryzyko objęte polisą jest podzielone i pokrywane przez kilku ubezpieczycieli, zwykle poprzez podział sumy ubezpieczenia na części. Każdy z ubezpieczycieli ponosi odpowiedzialność za określony udział w ryzyku, co pozwala na zwiększenie zdolności finansowej do wypłaty odszkodowań.

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa – to zdarzenie, w którym dwa lub więcej pojazdów lub obiektów na drodze ulegają zderzeniu lub kontaktowi, mogące powodować uszkodzenia lub szkody materialne. W kontekście ubezpieczeń, kolizja drogowa często stanowi podstawę do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie, zwłaszcza w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia – redukcja sumy ubezpieczenia po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania.

Kontener

Kontener – urządzenie transportowe zazwyczaj metalowa skrzynia o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, mająca na celu ułatwienie przewozu drobnych ładunków, takich jak kartony, paczki, skrzynie czy worki.

Konwencja CMR

Konwencja CMR – konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) z 19 maja 1956 roku mająca zastosowanie do umów o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron. CMR określa odpowiedzialność przewoźnika oraz zawiera przepisy chroniące jego interes,

Kosztorys

Kosztorys – to dokładna szacunkowa wycena wartości mienia lub usług objętych umową ubezpieczeniową, służąca jako podstawa do ustalenia składki ubezpieczeniowej lub odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody.

Kosztorys naprawy samochodu

Kosztorys naprawy samochodu – dokument ustalony przez rzeczoznawcę, określający koszty poniesione podczas naprawy pojazdu po szkodzie, na podstawie którego ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem – przestępstwo, w którym sprawca nieuprawnienie dostaje się do zabezpieczonego pomieszczenia przy użyciu siły lub podstępu, łamiąc zabezpieczenia, takie jak zamki, drzwi czy okna w celu kradzieży mienia. Za kradzież z włamaniem uznaje się również uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania ów kradzieży.

Kradzież zwykła

Kradzież zwykła – przestępstwo, w którym sprawca nieuprawnienie zabiera mienie bez dokonywania włamania lub naruszania zabezpieczeń. Obejmuje to kradzież z torebki, z samochodu, czy też z otwartego sklepu.

Ł

Ładunek ponadgabarytowy

Ładunek ponadgabarytowy – ładunek, którego przewóz wymaga użycia niestandardowego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdu.

Ładunek ponadgabarytowy

Ładunek ponadgabarytowy – ładunek, którego przewóz wymaga użycia niestandardowego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdu.

Ładunki wrażliwe

Ładunki wrażliwe – ładunki, których budowa, skład i wpływ otoczenia powodują, że posiadają określoną wrażliwość. Mogą być one wrażliwe na:

 • czas trwania przewozu,
 • oddziaływanie energii,
 • oddziaływanie wilgoci,
 • oddziaływanie temperatury,
 • wchłanianie zapachów obcych.

Ładunki wrażliwe

Ładunki wrażliwe – ładunki, których budowa, skład i wpływ otoczenia powodują, że posiadają określoną wrażliwość. Mogą być one wrażliwe na:

 •  czas trwania przewozu,
 •  oddziaływanie energii,
 •  oddziaływanie wilgoci,
 •  oddziaływanie temperatury,
 •  wchłanianie zapachów obcych.

L

Lawina

Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków,

Leasingobiorca

Leasingobiorca – to najczęściej firma lub właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który korzysta z przedmiotu leasingu, takiego jak pojazd lub urządzenie, na podstawie umowy leasingowej. Jest to klient, który wynajmuje lub używa przedmiotu na ustalony okres, płacąc określone raty leasingowe leasingodawcy w zamian za możliwość korzystania z tego przedmiotu.

Leasingodawca

Leasingodawca – podmiot lub firma, która udostępnia przedmiot, np. pojazd lub urządzenie, na zasadach leasingu. Leasingobiorca jest właścicielem danego przedmiotu i udostępnia go na czas określony umową leasingową w zamian za regularne opłaty zwane ratami leasingowymi, a także często wymaga ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Likwidacja szkód

Likwidacja szkód – Proces prowadzony przez firmę ubezpieczeniową w celu zidentyfikowania powodów oraz winnych związanych z konkretną stratą. To również proces weryfikacji wielkości szkód i obliczenia adekwatnej kwoty odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczeniową.

Limit ubezpieczenia

Limit ubezpieczenia – Maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci w ramach odszkodowania lub świadczenia, zgodnie z umową ubezpieczeniową.

List/dokument przewozowy

List/dokument przewozowy – dokument wystawiony (również elektroniczne) zgodnie z ustawą Prawo przewozowe, zawierający takie dane jak:

 • nazwisko/nazwę i adres nadawcy Przesyłki,
 • nazwisko/nazwę i adres odbiorcy Przesyłki,
 • nazwisko/nazwę i adres przewoźnika,
 • miejsce przeznaczenia Przesyłki,
 • miejsce i datę załadowania Przesyłki,
 • rodzaj i gatunek przewożonego ładunku, jego masa, liczba sztuk oraz sposób opakowania i oznakowania,
 • inne wskazania i oświadczenia wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy.

Lokal

Lokal – przestrzeń wydzielona trwałymi ścianami (przegrodami), stanowiąca funkcjonalną lub gospodarczą całość, służąca zaspokojeniu potrzeb ubezpieczającego, użytkowana na mocy posiadanego przez niego tytułu prawnego, składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń,

M

Materiały niebezpieczne

Materiały niebezpieczne – materiały sklasyfikowane przez konwencję ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) dnia 30 września 1957 roku w 4 klasy:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe.
 • Klasa 2 Gazy.
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe.
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe.
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie.

Miejsce strzeżone/parking strzeżony

Miejsce strzeżone/parking strzeżony – teren wydzielony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej oraz wyposażony w urządzenia służące do  blokowania wjazdu i wyjazdu.

Mienie przesiedlenia

Mienie przesiedlenia – to mienie osobiste, czyli przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych

Mieszkanie

Mieszkanie – samodzielne pomieszczenie lub zespół pomieszczeń mieszkalnych w budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi, murami, drzwiami, oknami, balkonami, tarasami, elementami wykończenia, urządzeniami technicznymi i zewnętrznymi częściami składowymi.

N

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne – Koszty związane z renowacją oraz wykończeniem nieruchomości, takich jak malowanie, wykładziny ścienne i podłogowe, okna oraz drzwi, które nie są własnością ubezpieczającego.

Naprawa w ASO

Naprawa w ASO – naprawa pojazdu w autoryzowanym serwisie samochodowym zwanym ASO (Autoryzowany Serwis Obsługi).

Naprawa w warsztacie partnerskim

Naprawa w warsztacie partnerskim – naprawa pojazdu w serwisie samochodowym powiązanym z daną marką pojazdu, lecz nie będącym bezpośrednio zarządzanym przez producenta.

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie – to sytuacja, w której suma ubezpieczenia na dany przedmiot lub ryzyko jest —niższa od rzeczywistej wartości mienia lub potencjalnych strat, co może prowadzić do niepełnego odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody. Niedoubezpieczenie może skutkować koniecznością pokrycia części kosztów z własnych środków przez ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek – Nagłe zdarzenie, które miało miejsce z powodu czynnika zewnętrznego i spowodowało obrażenia ciała, zakłócenia zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego, niezależnie od jego intencji.

O

Obrót

Obrót – Kwota dochodów, które ubezpieczający otrzymuje lub ma prawo otrzymać z tytułu sprzedaży produktów, dostarczenia surowców, towarów oraz świadczenia usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w określonym obszarze objętym ubezpieczeniem. Obrót jest jednym z głównych czynników taryfikacyjnych przy obliczaniu składki za ubezpieczenie OC Działalności.

Ochrona utraty zniżki

Ochrona utraty zniżki – rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego pozwalającego ubezpieczonemu na zachowanie  dotychczasowych zniżek w przypadku spowodowania szkody z winy własnej.

Ochrona utraty zniżki

Ochrona utraty zniżki – rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego pozwalającego ubezpieczonemu na zachowanie  dotychczasowych zniżek w przypadku spowodowania szkody z winy własnej.

Odszkodowanie

Odszkodowanie – świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionemu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w ramach określonych przez Konwencję CMR w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w zakresie objętym umową ubezpieczenia.

Osoba trzecia

Osoba trzecia – osoba trzecia to osoba lub podmiot inny niż ubezpieczający, ubezpieczony i ubezpieczyciel, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w umowę ubezpieczeniową, ale mogą być dotknięci jej skutkami, na przykład w przypadku zaistnienia szkody lub roszczenia.

Osoby bliskie

Osoby bliskie – małżonek, partner życiowy, rodzeństwo, rodzice, dzieci, teściowie, zięciowie, synowe, szwagrowie, szwagierki, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni oraz osoby, które przysposobiły lub zostały przysposobione.

OWU

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument określający dokładne warunki umowy ubezpieczeniowej.

P

Parking strzeżony

Parking strzeżony – teren ogrodzony, dozorowany przez 24h, oświetlony w porze nocnej oraz wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd bez zezwolenia osoby dozorującej.

Podmiot powiązany

Podmiot powiązany – podmiot, gdzie ubezpieczony, jego wspólnicy lub udziałowcy posiadają co najmniej połowę udziałów w kapitale, prawach głosu w organach kontrolnych, prawa do udziału w zyskach lub majątku, a także ich ekspektatyw, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Pojazd

Pojazd – Pojazd zarejestrowany na terytorium Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Poszukiwanie przyczyny powstania szkody

Poszukiwanie przyczyny powstania szkody – Praca i materiały konieczne do zlokalizowania uszkodzonego elementu oraz wyeliminowania skutków tego uszkodzenia, jeśli szkoda wystąpiła w objętym ubezpieczeniem mieniu, a zgodnie z umową ubezpieczenia ERGO Hestia jest odpowiedzialna za pokrycie tej szkody.

Powódź

Powódź – to ekstremalne zjawisko atmosferyczne, charakteryzujące się nadmiernym podtopieniem obszarów lądowych w wyniku obfitujących opadów deszczu, topnienia śniegu lub innych przyczyn, prowadzące do zalania obszarów, zwykle nizinnych, i potencjalnych strat materialnych.

Pożar

Pożar – Pożar to nagłe i niekontrolowane zjawisko spalania, które może prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia mienia oraz stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Pracownik

Pracownik- osoba zatrudniona lub świadcząca usługę na podstawie umowy o pracę, zlecenia, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług. Za pracownika uważa się także wolontariusza, praktykanta, stażystę, osobę fizyczną wykonującą pracę z grzeczności, która  wykonuje pracę i pozostała pod kierownictwem ubezpieczonego. Natomiast, gdy powstała szkoda nie ma związku z wykonywaniem czynności, prac bądź usług na rzecz ubezpieczonego, powyżej wyszczególnione osoby nie są uważane za pracowników.

Prawo przewozowe

Prawo przewozowe – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku regulująca podejmowanie i wykonywanie transportu osób oraz rzeczy przez przewoźników na terenie kraju – zarówno w formie zarobkowej, jak i niezarobkowej. Ustawa ta prawa i obowiązki podmiotów wykonujących czynności związane z transportem drogowym.

Produkt

Produkt – rzecz ruchoma wraz z opakowaniem i pojemnikiem oraz etykietą, wszelkimi ostrzeżeniami, instrukcjami i doradztwem z zakresu zastosowania, montażu czy uruchomienia. Wytworzona, przetworzona, testowana, sprzedana, dostarczona, dystrybuowana, instalowana, serwisowana przez ubezpieczonego albo w jego imieniu, a która w momencie powstania szkody nie znajdowała się w posiadaniu ubezpieczonego. Za produkt uznaje się również zwierzęta podlegające obrotowi oraz energię.

Przepięcie

Przepięcie – to nagłe, krótkotrwałe zwiększenie napięcia w sieci elektrycznej lub obwodzie, które może spowodować uszkodzenie urządzeń elektrycznych.

Przesyłka

Przesyłka – ładunek (towar) przyjęty do przewozu na środku transportu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego (objęty jedną umową przewozu)

Przewoźne/fracht

Przewoźne/fracht – wynagrodzenie należne przewoźnikowi za dokonanie usługi przewozowej.  

R

Rabunek/rozbój

Rabunek/rozbój – zabór/przywłaszczenie mienia przez sprawcę przy użyciu przemocy fizycznej bądź groźby jej użycia wobec Ubezpieczającego, osób za które ponosi odpowiedzialność albo przez doprowadzenie Ubezpieczającego lub tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności także przy użyciu broni palnej, noża lub innego środka bezpośrednio zagrażającego życiu.

S

Samochód zastępczy

Samochód zastępczy – pojazd wynajęty na czas trwania naprawy ubezpieczonego pojazdu, który został całkowicie zniszczony lub czasowo unieruchomiony w wyniku awarii, kolizji bądź wypadku drogowego.

SDR/ Specjalne Prawa Ciągnienia

SDR/ Specjalne Prawa Ciągnienia – (Special Drawing Rights), zagraniczne aktywa rezerwowe tworzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i przydzielane jego członkom, proporcjonalnie do wniesionych udziałów, mające charakter pieniądza bezgotówkowego, stosowane w rozliczeniach odszkodowań z tytułu przewozu towarów.

Sieć partnerska

Sieć partnerska – Sieć wyselekcjonowanych i rekomendowanych warsztatów, które współpracują z danym ubezpieczycielem.

Stała suma ubezpieczenia

Stała suma ubezpieczenia – niezmienna przez okres trwania polisy suma, określona jako górny limit odpowiedzialności, jaką ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia bez uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego pojazdu.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna – określona w umowie ubezpieczenia kwota będąca górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Ś

Świadectwo ATP

Świadectwo ATP – certyfikat Autoryzacji Technicznej Pojazdu potwierdzający, iż dany pojazd spełnia wymogi techniczne  i jest dopuszczony do przewozu towarów w transporcie międzynarodowym, w szczególności produktów spożywczych, wymagających specjalnych warunków transportu.

S

Szkoda

Szkoda – Skutek bezpośredni zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, który może przejawiać się w formie strat niemajątkowych lub uszczerbku na mieniu.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita – kradzież pojazdu lub szkoda, której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody,

Szkoda finansowa

Szkoda finansowa – wyrażona w pieniądzu strata finansowa powstała w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ubezpieczającego zobowiązań z umowy przewozu lub spedycji, nie obejmująca utraconych korzyści tj. korzyści, które można by osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie zaistniało

Szkoda rzeczowa

Szkoda rzeczowa – szkoda powstająca przez utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy będącej przesyłką.

T

Terroryzm

Terroryzm – to celowe i przemocą motywowane działanie grupy lub jednostki mające na celu zastraszenie, szerzenie strachu lub wywieranie wpływu na politykę lub społeczeństwo, często poprzez akty przemocy lub sabotaż. Działań terrorystycznych można spodziewać się ze strony organizacji lub osób dążących do osiągnięcia politycznych, religijnych lub ideologicznych celów.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi – to nagłe wstrząsy i ruchy powierzchni ziemi, spowodowane zmianami wewnątrz jej skorupy, często prowadzące do zniszczeń i zagrożenia dla ludzi oraz infrastruktury.

U

Ubezpieczający

Ubezpieczający – Ubezpieczający to osoba lub podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki w zamian za ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie szyb w pojeździe

Ubezpieczenie szyb w pojeździe – ochrona szyby czołowej, bocznych i tylnej polegająca na zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy lub wymiany w razie zaistnienia szkody szybowej.

Ubezpieczony

Ubezpieczony – wskazana w polisie podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub innym podmiotem prawa cywilnego, na rzecz którego udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.

Uderzenie pioruna

Uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie

Uderzenie pojazdu

Uderzenie pojazdu – to sytuacja, w której ubezpieczone mienie jest dotknięte uderzeniem spowodowanym pojazdem na szynach, drodze (włączając w to wózki widłowe i inne pojazdy poruszające się wolno) lub przez ładunek przewożony przez te pojazdy.

Udział własny

Udział własny – Wskazana w umowie ubezpieczenia wartość, o którą ERGO Hestia zmniejsza odszkodowanie

Ustawa OC

Ustawa OC – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

W

Wandalizm

Wandalizm – celowe niszczenie, uszkadzanie, dewastowanie mienia publicznego lub prywatnego bez zgody właściciela.

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa – to suma, jaką ubezpieczyciel wypłaci w celu przywrócenia lub odbudowy mienia do stanu sprzed szkody, uwzględniając aktualne koszty materiałów, pracy i innych wydatków związanych z odtworzeniem tego mienia.

Wartość rynkowa

Wartość rynkowa – to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca w przypadku szkody, opierając się na obecnej cenie rynkowej przedmiotu lub mienia w momencie zaistnienia szkody, uwzględniając stan i wartość tego mienia na rynku.

Wartość rzeczywista

Wartość rzeczywista – to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci w przypadku szkody, uwzględniając rzeczywistą wartość mienia w momencie zaistnienia szkody, z uwzględnieniem stopnia zużycia, wieku i innych czynników wpływających na wartość przedmiotu ubezpieczenia.

Wartości pieniężne

Wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne  aktywa finansowe będące substytutem pieniądza. Zalicza się do nich również papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, czyli czeki, weksle, akredytywy  a także znaki akcyzy, banderole, żetony, losy loteryjne, bilety komunikacyjne, karty telefoniczne, złoto, srebro, kamienie szlachetne perły, platyna i inne metale z grupy platynowców.

Wycofanie z rynku

Wycofanie z rynku – działanie mające na celu doprowadzenie do zwrotu przez konsumenta, dostawcę, dystrybutora lub innego posiadacza rzeczy w celu sprawdzenia, naprawy bądź wymiany ze względu na istnienie lub dowiedzenie wady.

Wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej

Wydanie Przesyłki osobie nieuprawnionej – z zachowaniem należytej staranności, wydanie przesyłki podmiotowi, który nie był wskazany w dokumentacji przewozowej jako odbiorca, a także przewoźnikowi lub spedytorowi biorącemu udział w wykonaniu usługi przewozu bądź spedycji.

Wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej

Wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej –  z zachowaniem należytej staranności, wydanie przesyłki podmiotowi, który nie był wskazany w dokumentacji przewozowej jako odbiorca, a także przewoźnikowi lub spedytorowi biorącemu udział w wykonaniu usługi przewozu bądź spedycji.

Wypadek środka transportu

Wypadek środka transportu – zderzenie się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz środka transportu, jego wywrócenie bądź upadek.

Wypadek środka transportu

Wypadek środka transportu –  zderzenie się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz środka transportu, jego wywrócenie bądź upadek.

Wypadek ubezpieczeniowy

Wypadek ubezpieczeniowy – ma miejsce kiedy zaistniałe zdarzenie jest objęte ochroną, określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Z

Zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń – to instytucja finansowa, która oferuje usługi ubezpieczeniowe, zawierając umowy ubezpieczenia z klientami i zobowiązując się do pokrycia określonych ryzyk w zamian za opłaty zwane składkami.

Zdarzenia losowe

Zdarzenia losowe – to nieprzewidywalne i przypadkowe wydarzenia, które mogą prowadzić do powstania szkód lub strat i które stanowią podstawę dla zgłaszania roszczeń w ramach umowy ubezpieczeniowej. Najczęściej są to:

 • dym i sadza;
 • grad;
 • huragan;
 • napór śniegu;
 • osunięcie się ziemi;
 • pożar;
 • przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna;
 • spływ wód po zboczach;
 • trzęsienie ziemi;
 • uderzenie pioruna;
 • uderzenie pojazdu;
 • upadek drzewa;
 • wybuch;
 • zalanie.
 • zapadanie się ziemi.

Zielona Karta

Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadanie przez dany pojazd ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC w kraju, w którym jest zarejestrowany.