logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Polityka prywatności

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pańskich danych osobowych jest Pan Paweł Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pallada Ubezpieczenia Paweł Kmieć, 71-334 Szczecin, al. Wojska Polskiego 211 A, adres e-mail: zgodyrodo@pallada.com.pl
 2. Inspektorem Pańskich danych osobowych jest na dzień podpisania dokumentu Pan Przemysław Mazek adres e-mail: ido@pallada.com.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych jest:
  • 3.1 zawarcie umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia.
  • 3.2 prawnie uzasadnionym interesem administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest zapewnienie prawidłowej obsługi klienta w zakresie pośrednictwa w pozyskaniu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w pkt. 3.1. powyżej.
  • 3.3 wyrażona poniżej zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia.
  • 3.4 wyrażona poniżej zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO).
  • 3.5 przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności: dostawców usług informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące pomocy w ramach pomocy Asisstance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych w tym osoby wykonujące czynności agencyjne na rzecz Administratora.
 5. Administrator przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeśli okaże się, to niezbędne realizacji umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia o zakresie wskazanym w pkt. 3.1.
 7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia Pańskie dane będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu wycofania zgody.
 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia otrzymanie ofert lub zawarcie umowy ubezpieczenia.
 9. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • 9.1 dostępu do treści swoich danych,
  • 9.2 ich sprostowania,
  • 9.3 usunięcia,
  • 9.4 ograniczenia przetwarzania,
  • 9.5 prawo do przenoszenia danych,
  • 9.6 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 10. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na podany w punkcie 1 adres.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku lub Ustawy.
 12. Pańskie dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym polegający na profilowaniu danych.

Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem pallada.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Pan Paweł Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pallada Ubezpieczenia Paweł Kmieć, 71-334 Szczecin, al. Wojska Polskiego 211 A, adres e-mail: zgodyrodo@pallada.com.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne (lista partnerów)

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Facebook

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.