Polityka prywatności

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pańskich danych osobowych jest Pan Paweł Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pallada Ubezpieczenia Paweł Kmieć, 71-334 Szczecin, al. Wojska Polskiego 211 A, adres e-mail: zgodyrodo@pallada.com.pl
 2. Inspektorem Pańskich danych osobowych jest na dzień podpisania dokumentu Pan Przemysław Mazek adres e-mail: ido@pallada.com.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych jest:
  • 3.1 zawarcie umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia.
  • 3.2 prawnie uzasadnionym interesem administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest zapewnienie prawidłowej obsługi klienta w zakresie pośrednictwa w pozyskaniu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w pkt. 3.1. powyżej.
  • 3.3 wyrażona poniżej zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia.
  • 3.4 wyrażona poniżej zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO).
  • 3.5 przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności: dostawców usług informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące pomocy w ramach pomocy Asisstance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych w tym osoby wykonujące czynności agencyjne na rzecz Administratora.
 5. Administrator przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeśli okaże się, to niezbędne realizacji umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia o zakresie wskazanym w pkt. 3.1.
 7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia Pańskie dane będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu wycofania zgody.
 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia otrzymanie ofert lub zawarcie umowy ubezpieczenia.
 9. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • 9.1 dostępu do treści swoich danych,
  • 9.2 ich sprostowania,
  • 9.3 usunięcia,
  • 9.4 ograniczenia przetwarzania,
  • 9.5 prawo do przenoszenia danych,
  • 9.6 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 10. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na podany w punkcie 1 adres.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku lub Ustawy.
 12. Pańskie dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym polegający na profilowaniu danych.

Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

§ 2 Rodzaje Cookies

§ 3 Bezpieczeństwo

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

§ 5 Serwisy zewnętrzne (lista partnerów)

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

Copyright © 2021 Pallada Ubezpieczenia